ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Лавринюк Н.В.
аспірант кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Якимовська А.В.
аспірант кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена теоретико-методологічним підходам та критеріям оцінювання продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель. Проаналізовано та систематизовано поглиблені теоретико-методологічні засади щодо розвитку оцінки земель в основі економічного регулювання земельних відносин аграрного сектору України в сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: оцінка земель, оцінювання продуктивного потенціалу, бонітування грунтів, грошова оцінка, земельна рента, економічна оцінка.

Лавринюк Н.В., Якимовская А.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Статья посвящена теоретико-методологическим подходам и критериям оценки продуктивного потенциала сельскохозяйственных земель. Проанализированы и систематизированы углубленные теоретико-методологические основы по развитию оценки земель в основе экономического регулирования земельных отношений аграрного сектора Украины в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: оценка земель, оценка производительного потенциала, бонитировки почв, денежная оценка, земельная рента, экономическая оценка.

Lavriniuk N.V., Yakimovskaya A.V. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES AND CRITERIA FOR ESTIMATING THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF AGRICULTURAL LANDS
The article is devoted to theoretical and methodological approaches and criteria of evaluation of productive potential of agricultural land. The in-depth theoretical and methodological principles concerning the development of land evaluation in the basis of economic regulation of land relations of the agrarian sector of Ukraine in modern economic conditions are analyzed and systematized.
Keywords: land valuation, evaluation of productive potential, ground cultivation, monetary assessment, land rent, economic evaluation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-125

Завантажити статтю (pdf)