МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Сорока О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом і економіка праці
Одеського національного економічного університету
Кривцова М.С.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри управління персоналом і економіка праці
Одеського національного економічного університету

У статті досліджено методичні підходи до оцінки регіонального людського потенціалу. Визначено, що існуючи підходи до оцінки людського потенціалу не мають єдиної системи та знаходяться у постійному корегуванні. Досліджено переваги та недоліки міжнародних методів оцінки людського потенціалу регіону. Проаналізовано особливості української методики вимірювання індексу регіонального людського розвитку. Особлива увага приділена новій методиці вимірювання соціально-економічного розвитку регіонів, де розрахунок проводиться за двома основними індикаторами: індексом регіонального людського розвитку та індексом конкурентоспроможності. Запропоновано розширення переліку сфер моніторингу регіонального людського розвитку та визначення конкурентоспроможності регіонів за рахунок включення критеріїв та ознак ефективності інститутів.
Ключові слова: людський потенціал регіону, оцінка людського потенціалу, соціально-економічний розвиток, соціальні індикатори, національна методика, індекс регіонального людського розвитку.

Сорока А.В., Кривцова М.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УРОВНЕ РЕГИОНА
В статье исследованы методические подходы к оценке регионального человеческого потенциала. Определено, что существующие подходы к оценке человеческого потенциала не имеют единой системы и находятся в постоянной корректировке. Исследованы преимущества и недостатки международных методов оценки человеческого потенциала региона. Проанализированы особенности украинской методики измерения индекса регионального человеческого развития. Особое внимание уделено новой методике измерения социально-экономического развития регионов, где расчет проводится по двум основным индикаторам: индексу регионального человеческого развития и индексу конкурентоспособности. Предложено расширение перечня сфер мониторинга регионального человеческого развития и определения конкурентоспособности регионов за счет включения критериев и признаков эффективности институтов.
Ключевые слова: человеческий потенциал региона, оценка человеческого потенциала, социально-экономическое развитие, социальные индикаторы, национальная методика, индекс регионального человеческого развития.

Soroka A.V., Kryvtsova М.S. METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESS HUMAN CAPACITY AT THE REGION LEVEL
The article deals with methodological approaches to the assessment of regional human potential. It has been determined that existing approaches to the assessment of human potential do not have a unified system and are in constant correction. The advantages and disadvantages of international methods for assessing the human potential of the region are explored. The peculiarities of the Ukrainian physicians measuring the index of regional human development are analyzed. Particular attention is paid to the new method of measuring the socio-economic development of regions, where the calculation is based on two main indicators: the index of regional human development and the index of competitiveness. The expansion of the list of spheres of monitoring of regional human development and the determination of regions' competitiveness through the inclusion of criteria and indicators of the effectiveness of institutes is proposed.
Keywords: human potential of the region, assessment of human potential, socio-economic development, social indicators, national methodology, index of regional human development.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-120

Завантажити статтю (pdf)