СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Порудєєва Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту організацій
та зовнішньоекономічної діяльності
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Міхневич В.О.
магістрант
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Єдина Ю.Г.
магістрант
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності сталого розвитку. Визначено, що для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону необхідно дотримуватися певної ієрархії цілей і пріоритетів: збалансування економічних, соціальних та екологічних факторів. Визначено основні принципи та цілі регіональної політики сталого розвитку. Виявлено загрози сталому розвитку регіону в соціально-економічній сфері та перспективні напрямами державного регулювання сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, регіон, економіка, соціальна сфера, екологія, цілі, пріоритети.

Порудеева Т.В., Михневич В.О., Единая Ю.Г. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Обобщены теоретические подходы к определению сущности устойчивого развития. Определено, что для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона необходимо соблюдать определенную иерархию целей и приоритетов: сбалансирование экономических, социальных и экологических факторов. Определены основные принципы и цели региональной политики устойчивого развития. Выявлено угрозы устойчивому развитию региона в социально-экономической сфере и перспективные направлениями государственного регулирования устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, экономика, социальная сфера, экология, цели, приоритеты.

Porudeyeva T.V., Mikhnevich V.O., Yedyna Y.G. STRATEGIC OBJECTIVES OF SUCCESSFUL PROVISION DEVELOPMENT OF THE REGION
General theoretical approaches to the definition of the essence of sustainable development. It is determined that in order to ensure sustainable socio-economic development of the region it is necessary to adhere to a certain hierarchy of goals and priorities: balancing economic, social and environmental factors. The basic principles and objectives of the regional sustainable development policy are defined. The threats to sustainable development of the region in the socio-economic sphere and the perspective directions of state regulation of sustainable development are revealed.
Keywords: sustainable development, region, economy, social sphere, ecology, goals, priorities.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-119

Завантажити статтю (pdf)