АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  У СФЕРІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА

Мельникова М.В.
доктор економічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник
відділу економіко-правових проблем містознавства
Інституту економіко-правових досліджень НАН України
Градобоєва Є.С.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу економіко-правових проблем містознавства
Інституту економіко-правових досліджень НАН України

У статті розглянуто особливості та можливості використання відновлюваних джерел енергії в сфері життєзабезпечення міста. Виявлено особливості функціонування сфери життєзабезпечення міста, що впливають на використання відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано європейський досвід використання відновлюваних джерел енергії в сфері життєзабезпечення міста, визначено можливості його адаптації для теплопостачання і електропостачання міст України, а також організаційні, економічні, фінансові та екологічні чинники, що впливають на цей процес. Обґрунтовано доцільність залучення коштів приватних інвесторів для фінансування проектів, пов'язаних з використанням нетрадиційних відновлюваних джерел енергії в сфері життєзабезпечення міста. Залученню коштів приватних інвесторів сприятиме поліпшення інвестиційного клімату і наявність нормативно-правової бази регулювання державно-приватного партнерства.
Ключові слова: місто, сфера життєзабезпечення, використання відновлюваних джерел енергії, фінансування проектів.

Мельникова М.В., Градобоева Е.С. АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В
СФЕРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА

В статье рассмотрены особенности и возможности использования возобновляемых источников энергии в сфере жизнеобеспечения города. Выявлены особенности функционирования сферы жизнеобеспечения города, влияющие на использование возобновляемых источников энергии. Проанализирован европейский опыт использования возобновляемых источников энергии в сфере жизнеобеспечения города, определены возможности его адаптации для теплоснабжения и электроснабжения городов Украины, а также организационные, экономические, финансовые и экологические факторы, влияющие на этот процесс. Обоснована целесообразность привлечения средств частных инвесторов для финансирования проектов, связанных с использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии в сфере жизнеобеспечения города. Привлечению средств частных инвесторов будет способствовать улучшение инвестиционного климата и наличие нормативно-правовой базы регулирования государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: город, сфера жизнеобеспечения, использование возобновляемых источников энергии, финансирование проектов.

Мelnykova M.V., Gradoboieva Ye.S. ASPECTS OF USING RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN THE SPHERE OF THE
CITY’S LIFE SUPPORT

The article discusses the features and possibilities of using renewable sources of energy in the sphere of the city’s life support. Traditional and non-traditional renewable sources of energy are characterized. Features of the functioning of the city’s life support have been identified. These features affect the use of renewable energy sources. The European experience in using non-traditional renewable energy sources in the sphere of the city’s life support is analyzed. It was determined whether it is possible to adapt this experience for heat and electricity supply of Ukrainian cities. The organizational, economic, financial and environmental factors affecting this process were identified. It was also determined that in order to finance the projects related to the use of non-traditional renewable energy sources in the sphere of the city’s life support, it is advisable to attract the funds from private investors. To attract private investment the favorable investment climate and the regulatory framework on public-private partnerships is of great importance.
Keywords: city, sphere of life support, use of renewable energy sources, financing of projects.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-118

Завантажити статтю (pdf)