ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Кушнірецька О.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник сектору просторового розвитку
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Ткаченко О.О.
здобувач
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

У статті здійснено дослідження просторової інтеграції бізнесу у геопрострових умовах цифрової трансформації суспільно-економічного розвитку, окреслено ключові напрямки стимулювання просторової інтеграції бізнесу в рамках сучасних тенденцій розвитку бізнесу на принципах нової індустріальної політики та поширення трендів Індустрії 4.0.
Ключові слова: простір, просторова організація, бізнес, індустріальні форми, інтеграція.

Кушнирецька А.В., Ткаченко А.А. ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье проведено исследование пространственной интеграции бизнеса в условиях цифровой трансформации общественно-экономического развития, определены ключевые направления стимулирования пространственной интеграции бизнеса у рамках современных тенденций развития бизнеса на принципах новой индустриальной политики и распространения трендов Индустрии 4.0.
Ключевые слова: пространство, пространственная организация, бизнес, индустриальные формы, интеграция.

Kushniretska O.V., Tkachenko O.O. TOOLS TO STIMULATE THE SPATIAL INTEGRATION OF BUSINESS IN THE REGION:
THE ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL CONTEXT FOR THE IMPLEMENTATION OF A NEW INDUSTRIAL POLICY

The article contains a study of the spatial integration of business in the geospatial conditions of digital transformation of socio-economic development, identifies key areas for promoting spatial integration of business in the framework of modern business development trends based on the principles of new industrial policy and the spread of trends of Industry 4.0.
Keywords: space, spatial organization, business, industrial forms, integration.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-117

Завантажити статтю (pdf)