ДОСЛIДЖЕННЯ IT-ГАЛУЗI ЯК ВАЖЕЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ І ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Кирiй В.В.
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри економічної кібернетики та
управління економічною безпекою
Харкiвського нацiонального унiверситету радiоелектронiки
Зiнченко М.Е.
студентка
Харкiвського нацiонального унiверситету радiоелектронiки
Шелефонтюк В.Р.
студентка
Харкiвського нацiонального унiверситету радiоелектронiки

На сьогоднішній день ІТ-галузь є однією с провідних та розвинених галузей в Україні. Робота присвячена обґрунтуванню значущості розвитку ІТ-галузі в країні та в Харківському регіоні, дослідженню динаміки її показників. Розглянуто проблеми, які впливають на розвиток ІТ-галузі і узагальнено можливостi та вплив зовнiшнього середовища на галузь.
Ключові слова: ІТ-галузь, ВВП, тенденції розвитку, економіка, бізнес-клімат, Smart технологiї.

Кирий В.В., Зинченко М.Э., Шелефонтюк В.Р. ИССЛЕДОВАНИЯ IT-ОТРАСЛИ КАК РЫЧАГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

На сегодняшний день IТ-отрасль является одной с ведущих и развитых отраслей в Украине. Работа посвящена обоснованию значимости развития ІТ-отрасли в стране и в Харьковском регионе, исследованию динамики ее показателей. Рассмотрены проблемы, которые влияют на развитие ІТ-отрасли и обобщены возможности и влияние внешней среды на отрасль.
Ключевые слова: IТ-отрасль, ВВП, тенденции развития, экономика, бизнес-климат, Smart технологии.

Kyriy V.V., Zinchenko M.E., Shelefontiuk V.R. RESEARCH IT-INDUSTRY AS A LEVER OF ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY AND KHARKOV REGION

Today, the IT-industry is one of the leading and most developed industries in Ukraine. The work is devoted to the substantiation of the importance of the development of the IT-industry in the country and in the Kharkiv region, studying the dynamics of its indicators. The problems that affect the development of the IT-industry and the generalization of the possibilities and the influence of the external environment on the industry are considered.
Keywords: IT-industry, GDP, development tendencies, economy, business climate, Smart technologies.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-116

Завантажити статтю (pdf)