ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ» ЯК БАЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Добрик Л.О.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри «Фінанси та економічна безпека»
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

Стаття присвячена актуальним питанням ґенези потенціалу як базової економічної категорії соціально-економічного потенціалу регіону на засадах міждисциплінарного підходу. Проведено компаративний аналіз цієї дефініції за існуючими науковими напрямами (точні, природничі, технічні, суспільні та гуманітарні науки)та на цій основі здійснено структурування соціально-економічного потенціалу й надано власний погляд на поняття «потенціал».
Ключові слова: потенціал, ґенеза, точні науки, природничі науки, технічні науки, суспільні науки, гуманітарні науки, соціально-економічний потенціал регіону, міждисциплінарний підхід.

Добрик Л.А. ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ПОТЕНЦИАЛ» КАК БАЗОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Статья посвящена актуальным вопросам генезиса потенциала как базовой экономической категории социально-экономического потенциала региона на основе междисциплинарного подхода. Проведен компаративный анализ этой дефиниции по существующим научным направлениям (точные, естественные, технические, общественные и гуманитарные науки) и на этой основе осуществлено структурирование социально-экономического потенциала и представлен собственный взгляд на понятие «потенциал».
Ключевые слова: потенциал, генезис, точные науки, естественные науки, технические науки, общественные науки, гуманитарные науки, социально-экономический потенциал региона, междисциплинарный подход.

Dobryk L.O. GENESIS OF THE CONCEPT “POTENTIAL” AS A BASIC ECONOMIC CATEGORY OF THE
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION

The article is devoted to topical issues of the genesis of potential as a basic economic category of the socio-economic potential of a region based on an interdisciplinary approach. A comparative analysis of this definition in the existing scientific fields (exact, natural, technical, social and humanitarian sciences) was carried out and on this basis the structuring of the socio-economic potential was carried out and a personal view of the concept of “potential” was presented.
Keywords: potential, genesis, exact sciences, natural sciences, technical sciences, social sciences, humanities, socio-economic potential of the region, interdisciplinary approach.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-114

Завантажити статтю (pdf)