СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ РЕГІОНУ

Білик В.В.
доктор економічних наук, доцент,
директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки»,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

У статті розкриті основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «конкурентні переваги регіону», презентовано спосіб групування таких підходів, що дозволило в повній мірі розкрити компоненти аналізованої категорії. Автором обґрунтовано елементи стратегічного планування конкурентоспроможності регіону. В статті доведено, що такий процес має ґрунтуватися не економічному підході, що передбачає зіставлення результату з витратами на формування конкурентної переваги та сприяє підвищенню ефективності управління регіоном. Процес такого планування, як презентовано у статті, ґрунтується на синхронізації парадигм стратегічного управління розвитком регіону та сценарних методів планування. У статті виокремлено основні такі сценарії: інерційний, інноваційний та конкурентний. Кожному сценарію у статті відведено окремий елемент стратегії конкурентного розвитку регіону. В результаті, вдалося сформулювати основні компоненти стратегії управління конкурентними перевагами регіону з метою поліпшення його соціально-економічного стану.
Ключові слова: конкурентоспроможність, регіон, розвиток, стратегія, управління.

Билык В.В. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ РЕГИОНА
В статье раскрыты основные теоретические подходы к определению сущности понятия «конкурентные преимущества региона», представлен способ группировки таких подходов, что позволило в полной мере раскрыть компоненты анализируемой категории. Автором обоснованы элементы стратегического планирования конкурентоспособности региона. В статье доказано, что такой процесс должен основываться не экономическом подходе, т.е. предполагает сопоставление результата с затратами на формирование конкурентного преимущества и способствует повышению эффективности управления регионом. Процесс такого планирования, как представлено в статье, основывается на синхронизации парадигм стратегического управления развитием региона и сценарных методов планирования. В статье выделены основные такие сценарии: инерционный, инновационный и конкурентный. Каждому сценарию в статье отведен отдельный элемент стратегии конкурентного развития региона. В результате, удалось сформулировать основные компоненты стратегии управления конкурентными преимуществами региона с целью улучшения его социально-экономического состояния.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, развитие, стратегия, управление.

Bilyk V.V. STRATEGY OF MANAGING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGION
The article reveals the main theoretical approaches to the definition of the essence of the concept of "competitive advantages of the region", presented a way of grouping such approaches, which allowed to fully disclose the components of the analyzed category. The author substantiates the elements of strategic planning of the region's competitiveness. It is proved in the article that such a process should be based not on an economic approach, which involves comparing the result with the costs of forming a competitive advantage and contributes to improving the management of the region. The process of such planning, as presented in the article, is based on the synchronization of the paradigms of strategic management of regional development and scenario planning methods. The article outlines the following scenarios: inertial, innovative and competitive. Each scenario in the article devoted a separate element of the strategy of competitive development of the region. As a result, it was possible to formulate the main components of the strategy of managing the competitive advantages of the region in order to improve its socio-economic status.
Keywords: competitiveness, region, development, strategy, management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-112

Завантажити статтю (pdf)