АНАЛІЗУВАННЯ ЯКОСТІ, ГНУЧКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Шуляр Р.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва
Національного університету «Львівська політехніка»

Оцінювання адаптивності та гнучкості систем управління якістю підприємств потребує комплексу показників рівня адаптивності та гнучкості системи управління якістю підприємстві. Ці показники враховують фактори часу та матеріальних витрат, які необхідні для впровадження управлінських рішень, спрямованих на усунення виявлених невідповідностей у системі управління якістю на підприємстві. Окремо враховано часовий лаг настання позитивного економічного ефекту від впроваджених управлінським рішення управлінських методів та технологічних рішень.
Ключові слова: економіко-управлінський інструментарій, бізнес-процеси, якість, гнучкість, адаптивність.

Шуляр Р.В. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ГИБКОСТИ И АДАПТИВНОСТИ ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Оценка адаптивности и гибкости систем управления качеством предприятий требует комплекса показателей уровня адаптивности и гибкости системы управления качеством предприятия. Эти показатели учитывают факторы времени и материальных затрат, которые необходимы для внедрения управленческих решений, направленных на устранение выявленных несоответствий в системе управления качеством на предприятии. Отдельно учтено временной лаг наступления положительного экономического эффекта от внедренных управленческим решения управленческих методов и технологических решений.
Ключевые слова: экономико-управленческий инструментарий, бизнес-процессы, качество, гибкость, адаптивность.

Shulyar R.V. ANALYSIS OF THE QUALITY, FLEXIBILITY AND ADAPTABILITY OF ECONOMIC AND MANAGEMENT TOOLS FOR BUSINESS PROCESS SUPPORT
In the article were proposed the indicators for assessing the adaptability and flexibility of quality management systems as an economic and management tools for providing business processes at enterprises. The level of adaptability and flexibility of the enterprise quality management system consider to be a dynamic value. The proposed indicators take the factors of time and material costs into account that are necessary for the implementation of decisions.
Keywords: economic-managerial tools, business-processes, quality, flexibility, adaptability.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-109

Завантажити статтю (pdf)