УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Христенко О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Кравченко Р.В.
магістрант
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Обґрунтовано сутність та значення інформаційного забезпечення в діяльності підприємства. Досліджено систему управління інноваціями в сфері інформаційного забезпечення підприємства. Визначено важливість розробки та реалізації інформаційної стратегії на підприємстві. Проаналізовано основні етапи розробки інформаційної стратегії підприємства.
Ключові слова: інновація, інформаційне забезпечення, підприємство, стратегія, управління.

Христенко Е.В., Кравченко Р.В. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обосновано сущность и значение информационного обеспечения в деятельности предприятия. Исследована система управления инновациями в сфере информационного обеспечения предприятия. Определена важность разработки и реализации информационной стратегии на предприятии. Проанализированы основные этапы разработки информационной стратегии предприятия.
Ключевые слова: инновация, информационное обеспечение, предприятие, стратегия, управление.

Khrystenko O.V., Kravchenko R.V. INNOVATION MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ENTERPRISE INFORMATION SUPPORT
The essence and significance of information support in the activities of the enterprise is substantiated in the paper. The innovation management system in the field of enterprise information support has been researched by the authors. The importance of the development and implementation of information strategy in the enterprise is determined. The main stages of the development of the information strategy of the enterprise are also analyzed in the paper.
Keywords: innovation, information support, enterprise, strategy, management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-105

Завантажити статтю (pdf)