ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Холодницька А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Чернігівського національного технологічного університету
Котеленець А.М.
студентка
Чернігівського національного технологічного університету

У статті розкрито поняття «тренінг» як основа навчальної технології, що сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки активній роботі фахівців підприємства. Обґрунтовується необхідність упровадження в професійну підготовку комплексу тренінгових технологій як інноваційної форми навчання та засобу набуття чітко визначених умінь, навичок та компетенцій працівника.
Ключові слова: тренінг, вхідний тренінг, навчальний тренінг, професійний тренінг, комплекс тренінгових технологій, професійна підготовка.

Холодницкая А.В., Котеленец А.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИНГОВЫХ ПРОГРАММ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье раскрыто понятие «тренинг» как основа учебной технологии, способствует интенсивности обучения, результат которого достигается благодаря активной работе специалистов предприятия. Обосновывается необходимость внедрения в профессиональную подготовку комплекса тренинговых технологий как инновационной формы обучения и средства приобретения четко определенных умений, навыков и компетенций работника.
Ключевые слова: тренинг, входящий тренинг, обучающий тренинг, профессиональный тренинг, комплекс тренинговых технологий, профессиональная подготовка.

Holodnycka A.V., Kotelenets A.M. USE OF TRAINING PROGRAMS AS A DIRECTION TO IMPROVE THE
BUSINESS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

The article describes the concept of «training» as the basis of educational technology, contributes to the intensity of learning, the result of which is achieved thanks to the active work of specialists of the enterprise. The necessity of introducing training technology training complex as an innovative form of training and means of acquiring clearly defined skills, skills and competencies of the worker is grounded.
Keywords: training, incoming training, training training, professional training, training technology complex, professional training.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-104

Завантажити статтю (pdf)