ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ

Тищенко В.Ф.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри митної справи та оподаткування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Шиголь Ф.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Красна А.О.
аспірант кафедри митної справи та оподаткування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Стаття присвячена проблемам науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано стан технологічної готовності та інновацій в Україні порівняно з світовим досвідом. Розглянуті інтенсивність інноваційний витрат та загальні обсяги витрат за напрямами інноваційної діяльності. Запропоновані шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку України.
Ключові слова: інновації, науково-технічна діяльність, технологічна готовність, інноваційний розвиток, інноваційні витрати.

Тищенко В.Ф., Шиголь Ф.А., Красная А.А. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена проблемам научно-технической и инновационной деятельности в Украине. Проанализировано состояние технологической готовности и инноваций в Украине в сравнении с мировым опытом. Рассмотрена интенсивность инновационных расходов и общие объемы расходов по направлениям инновационной деятельности. Предложены пути повышение уровня инновационного развития Украины.
Ключевые слова: инновации, научно-техническая деятельность, технологическая готовность, инновационное развитие, инновационные расходы.

Tyschenko V.F., Shigol F.A., Krasna A.O. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINE
The article is devoted to the problems of scientific, technical and innovation activities in Ukraine. Analyzed the state of technological readiness and innovation in Ukraine in comparison with international experience. The intensity of innovation expenditures and total expenditures in areas of innovation activity are considered. Offered ways to increase the level of innovative development of Ukraine.
Keywords: innovation, scientific and technological activities, technology readiness, innovative development, innovation costs.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-102

Завантажити статтю (pdf)