ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

Тарасюк А.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки,
підприємництва та економічної безпеки
Херсонського національного технічного університету
Олійник Н.М.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпек
Херсонського національного технічного університету
Мамєдова А.С.
магістр
Херсонського національного технічного університету

У статті вивчено проблеми управління маркетинговою діяльністю підприємств молочної галузі. Встановлено, що в умовах динамічного розвитку ринку важливим чинником успішного функціонування вітчизняних агропромислових підприємств є їх переорієнтація на засади маркетингу, що дозволить формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Досліджено найбільш ефективні напрямки управління маркетинговою діяльністю. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямку розробки економічних механізмів, котрі спроможні забезпечити ефективну маркетингову діяльність підприємств молочної галузі.
Ключові слова: управління маркетинговою діяльністю, конкурентоспроможність, підприємства молочної галузі, конкурентні переваги.

Тарасюк А.В., Олейник Н.М., Мамедова А.С. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

В статье изучены проблемы управления маркетинговой деятельностью предприятий молочной отрасли. Установлено, что в условиях динамичного развития рынка важным фактором успешного функционирования отечественных агропромышленных предприятий является их переориентация на основы маркетинга, что позволит формировать рациональные производственные программы, оперативно реагировать на рыночную ситуацию и побеждать в условиях конкуренции. Исследованы наиболее эффективные направления управления маркетинговой деятельностью. Дальнейшие исследования целесообразно проводить в направлении разработки экономических механизмов, которые способны обеспечить эффективную маркетинговую деятельность предприятий молочной отрасли.
Ключевые слова: управление маркетинговой деятельностью, конкурентоспособность, предприятия молочной отрасли, конкурентные преимущества.

Tarasiuk A.V., Oliinyk N.M., Mamiedova A.S. PROBLEMS IN MANAGING MARKETING ACTIVITIES DAIRY ENTERPRISES
The article deals with the problems of management of marketing activities of dairy enterprises. It has been established that in the conditions of dynamic market development an important factor of successful functioning of domestic agro-industrial enterprises is their reorientation on the principles of marketing, which will allow to form rational production programs, to react promptly to the market situation and to win in the conditions of competition. The most effective directions of marketing activity management are investigated. Further research is advisable in the direction of developing economic mechanisms that can provide effective marketing activities for dairy enterprises.
Keywords: marketing activity management, competitiveness, dairy enterprises, competitive advantages.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-101

Завантажити статтю (pdf)