ОБҐРУНТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Семенова Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва
Національної металургійної академії України
Клейн К.В.
магістрант
Національної металургійної академії України

Стаття присвячена актуальним питанням обґрунтування комунікаційної політики суб’єкта господарювання. Виконано аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища фірми. Досліджено комунікаційну політику суб’єкта господарювання. Обґрунтовано напрямки розвитку комунікаційної політики фірми.
Ключові слова: комунікаційна політика, асортимент, ринок, реклама, стимулювання збуту.

Семенова Т.В., Клейн Е.В. ОБОСНОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам обоснования коммуникационной политики субъекта хозяйствования. Выполнен анализ внешней и внутренней среды фирмы. Исследована коммуникационная политика субъекта хозяйствования. Обоснованы направления развития коммуникационной политики фирмы.
Ключевые слова: коммуникационная политика, ассортимент, рынок, реклама, стимулирование сбыта.

Semenova T.V., Klein K.V. JUSTIFICATION OF THE COMPANY COMMUNICATION POLICY
The article is devoted to topical issues of substantiation of the communication policy of a business entity. Analysis of the external and internal environment of the company was made. The communication policy of the entity was investigated. Directions of development of the communication policy of the company were justified.
Keywords: communication policy, assortment, market, advertising, sales promotion.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-95

Завантажити статтю (pdf)