БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Продіус О.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Одеського національного політехнічного університету
Прокоф'єва В.К.
студентка
Одеського національного політехнічного університету

В статті досліджено сутність бенчмаркінгу як важливої складової удосконалення бізнес-процесів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Обгрунтовано основні причини необхідності активізації бенчмаркінгу, виявлено особливості проведення бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах турбулентного середовища. Сформовано та запропоновано основні етапи проведення процесу бенчмаркінгу на підприємстві.
Ключові слова: бенчмаркінг, процесне управління, бізнес-процеси, реінжиніринг, процесний підхід, організаційний розвиток, оптимізація.

Продиус О.И., Прокофьева В.К. БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследована сущность бенчмаркинга как важной составляющей совершенствования бизнес-процессов по повышению уровня конкурентоспособности предприятия. Обоснованы основные причины необходимости активизации бенчмаркинга, выявлены особенности проведения бенчмаркинга на отечественных предприятиях в современных условиях турбулентной среды. Сформированы и предложены основные этапы проведения процесса бенчмаркинга на предприятии.
Ключевые слова: бенчмаркинг, процессное управление, бизнес-процессы, реинжиниринг, процессный подход, организационное развитие, оптимизация.

Prodius O.I., Prokofieva V.K. BENCHMARKING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES
The article explores the essence of benchmarking as an important component of improving business processes to improve the level of competitiveness of an enterprise. The main reasons for the need to intensify benchmarking are substantiated, the features of benchmarking in domestic enterprises in modern conditions of a turbulent environment are revealed. Formed and proposed the main stages of the process of benchmarking in the enterprise.
Keywords: benchmarking, process management, business processes, reengineering, process approach, organizational development, optimization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-90

Завантажити статтю (pdf)