РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Продіус О.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Одеського національного політехнічного університету
Найда Є.Д.
студентка
Одеського національного політехнічного університету

В статті досліджено сутність реінжинірингу бізнес-процесів як сучасну концепцію управління щодо підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. Виявлено та проаналізовано головні помилки, що здебільше перешкоджають ефективному проведенню реінжинірингу на вітчиняних підприємствах в сучасних умовах глобалізації економіки.
Ключові слова: процесне управління, бізнес-процеси, реінжиніринг, процесний підхід, організаційний розвиток, оптимізація.

Продиус О.И., Найда Е.Д. РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
В статье исследована сущность реинжиниринга бизнес-процессов как современной концепции управления по повышению уровня конкурентоспособности продукции, роста производительности труда, снижения издержек производства, улучшения финансово-экономических результатов деятельности предприятия. Выявлены и проанализированы основные ошибки, препятствующие эффективному проведению реинжиниринга на отечественных предприятиях в современных условиях глобализации экономики.
Ключевые слова: процессное управление, бизнес-процессы, реинжиниринг, процессный подход, организационное развитие, оптимизация.

Prodius O.I., Naida E.D. BUSINESS PROCESS REINGINEERING AS A MODERN MANAGEMENT CONCEPT
The article examines the essence of business process reengineering as a modern management concept to increase the level of product competitiveness, productivity growth, reduce production costs, improve the financial and economic results of the enterprise. The main errors that prevent the effective conduct of reengineering at domestic enterprises in the current conditions of globalization of the economy are identified and analyzed.
Keywords: process management, business processes, reengineering, process approach, organizational development, optimization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-89

Завантажити статтю (pdf)