ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Письменна О.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України
Сомова Л.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України
Папуша Є.
студентка
Національної металургійної академії України

В статті запропоновано методику оцінки корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) промислового підприємства. Розроблена методика базується на оцінці КСВ за трьома складовими: економічна, соціальна та екологічна, а також розмежування показників за групами зацікавлених осіб. Використання такого підходу дозволяє оцінювати рівень корпоративної соціальної відповідальності в межах конкретного підприємства та обґрунтовувати перспективні заходи щодо підвищення рівня КСВ.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, соціальновідповідальний менеджмент, зацікавлені сторони, інтегральна оцінка.

Письменна А.А., Сомова Л.И., Папуша Е. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложена методика оценки корпоративной социальной ответственности (КСО) промышленного предприятия. Разработанная методика базируется на оценке КСО по трем составляющим: экономическая, социальна и экологическая, а также по группам заинтересованным сторон. Использование такого подхода позволяет оценивать уровень корпоративной социальной ответственности в пределах конкретного предприятия и обосновывать перспективные пути повышения уровня КСВ.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальноответственный менеджмент, заинтересованные стороны, интегральная оценка.

Pysmenna O.O., Somova L.I., Papusha Ye. INTEGRAL ASSESSMENT OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE
INDUSTRIAL ENTERPRISE

The article proposed a methodology of evaluation of the corporate social responsibility (CSR) of an industrial enterprise. The proposed methodology is based on the evaluation of CSR by three components: economic, social and environmental, as well as by groups of stakeholders. Using this approach allows to estimate the level of corporate social responsibility within a particular enterprise and justify perspective ways to increase the level of CSR.
Keywords: corporate social responsibility, socially responsible management, stakeholders, integral estimate.

DOI:  10.32782/2524-0072/2018-19-84

Завантажити статтю (pdf)