РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Ольшанський О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту ЗЕД і туризму
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Стаття присвячена актуальним питанням розробки структури та класифікації бізнес-процесів підприємств торгівлі. Проаналізовано та систематизовано існуючі бізнес-процеси підприємств торгівлі і сформовано їхню структуру. Розроблено класифікацію бізнес-процесів підприємств торгівлі. Доведено необхідність формування механізму удосконалення бізнес-процесів, що дозволяє в умовах невизначеності адаптувати систему управління підприємств торгівлі до змін у зовнішньому середовищі.
Ключові слова: структура, класифікація, підприємства торгівлі, бізнес-процеси, управління бізнес-процесами.

Ольшанский А.В. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И КЛАССИФИКАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Статья посвящена актуальным вопросам разработки структуры и классификации бизнес-процессов предприятий торговли. Проанализированы и систематизированы существующие бизнес-процессы предприятий торговли и сформирована их структура. Разработана классификация бизнес-процессов предприятий торговли. Доказана необходимость формирования механизма совершенствования бизнес-процессов, что позволяет в условиях неопределенности адаптировать систему управления предприятий торговли к изменениям во внешней среде.
Ключевые слова: структура, классификация, предприятия торговли, бизнес-процессы, управление бизнес-процессами.

Olshanskiy O.V. DEVELOPING THE STRUCTURE AND CLASSIFICATION OF TRADE ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES
Thus, the article is devoted to the burning issues of developing the structure and classification of trade enterprise business processes. The work analyzes and systematizes the existing trade enterprise business processes and develops their structure. The classification of trade enterprise business processes has been developed. The necessity of forming a mechanism for improving business processes has been proved, which, under conditions of uncertainty, allows adapting the system of management of trade businesses to changes in the external environment.
Keywords: structure, classification, trade enterprises, business processes, business process management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-83

Завантажити статтю (pdf)