ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олійник Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Стаття присвячена актуальним питанням діагностики системи менеджменту вітчизняних підприємств. Визначено факторний вплив бізнес-процесів на фінансовий стан підприємств. Встановлено ступінь можливого ризику підприємницької діяльності на забезпечення економічної безпеки підприємств. Окреслено підхід до проведення діагностики фінансового стану в межах системи менеджменту підприємств.
Ключові слова: менеджмент, ризик, діагностика, бізнес-процеси, індикатори, фінансовий стан.

Олейник Т.И. ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам диагностики системы менеджмента отечественных предприятий. Определены факторы влияния бизнес-процессов на финансовое состояние предприятий. Установлена степень возможного риска предпринимательской деятельности на обеспечение экономической безопасности предприятий. Очерчен подход к проведению диагностики финансового состояния в рамках системы менеджмента предприятий.
Ключевые слова: менеджмент, риск, диагностика, бизнес-процессы, индикаторы, финансовое состояние.

Oliynyk T.I. DIAGNOSTICS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF DOMESTIC ENTERPRISES
The article is devoted to the actual issues of diagnostics of the management system of domestic enterprises. The factor influence of business processes on the financial condition of enterprises is determined. The degree of possible risk of entrepreneurial activity to ensure economic security of enterprises is established. An approach to the diagnosis of financial condition within the system of enterprise management is outlined.
Keywords: management, risk, diagnostics, business processes, indicators, financial condition.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-82

Завантажити статтю (pdf)