ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФРЕШ ЛОГІСТИКИ» В УКРАЇНІ

Наконечна Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Качмар Р.Я.
кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»
Свірська В.Є.
студентка
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті подано пояснення терміну «Фреш логістика», вказано особливості надання послуг у процесі «холодного ланцюга поставок». Розкрито проблематику функціонування компаній, що надають послуги «Фреш логістики» на ринку товарів і послуг України. Вказано перелік ресурсів, необхідних для реалізації послуг «Фреш логістики». Надано рекомендації щодо покращення внутрішньо організаційного клімату логістичного оператора для реалізації послуг «Фреш логістики».
Ключові слова: холодний ланцюг поставок, «Фреш логістика», рефрижератори, швидкопсувні товари, продукти харчування, логістичний оператор.

Наконечная Т.В., Качмар Р.Я., Свирская В.Е. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «ФРЕШ ЛОГИСТИКИ» В УКРАИНЕ
В статье дано объяснение термина «Фреш логистика», указано особенности предоставления услуг в процессе «холодной цепи поставок». Раскрыто проблематику функционирования компаний, предоставляющих услугу «Фреш логистики» на рынке товаров и услуг Украины. Указан перечень ресурсов, необходимый для осуществления деятельности в предоставлении услуг «Фреш логистики». Поданы рекомендации по улучшению внутри организационного климата логистического оператора для реализации услуг «Фреш логистики».
Ключевые слова: холодный цепь поставок, Фреш логистика, рефрижераторы, скоропортящиеся товары, продукты питания, логистический оператор.

Nakonechna T.V., Kachmar R.Ya., Svirska V.E. FEATURES OF ORGANIZATION "FRESH LOGISTICS" IN UKRAINE
The article provided an explanation of the term "Fresh Logistics", specifies the features of providing services in the process of "cold supply chain". Are disclosed the problems of functioning of the companies providing Fresh Logistics service in the market of goods and services of Ukraine. Is specified the list of resources necessary for realization of activity in providing services "Fresh Logistics". Are given the recommendations for improving the internal organizational climate of the logistics operator for the implementation of Fresh Logistics services.
Keywords: cold supply chain, Fresh Logistics, refrigerators, perishable goods, foodstuffs, logistic operator.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-81

Завантажити статтю (pdf)