КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Масюк Ю.В.
кандидат економічних наук,
професор кафедри фінансів та банківської справи
Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності та особливостей формування конкурентних стратегій на сільськогосподарському підприємстві. Досліджено наукові погляди стосовно сутності поняття «конкурентоспроможність» та «конкурентні стратегії». Встановлено, що одним із ключових напрямів стратегічного планування виступає конкурентна стратегія сільськогосподарського підприємства, котра генерує конкурентні переваги і передбачає перспективу ефективного функціонування та розвитку. Досліджено критерії формування конкурентних переваг сільськогосподарського підприємства. В статті доведено, що врахування і дотримання принципів розробки стратегії дозволить створити ефективний засіб досягнення цілей підприємства, забезпечить високу конкурентоспроможність і гнучкість.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна перевага, стратегія, управління, сільськогосподарське підприємство.

Масюк Ю.В. КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Статья посвящена актуальным вопросам определения сущности и особенностей формирования конкурентных стратегий на сельскохозяйственном предприятии. Исследована научные взгляды относительно сущности понятия «конкурентоспособность» и «конкурентные стратегии». Установлено, что одним из ключевых направлений стратегического планирования выступает конкурентная стратегия сельскохозяйственного предприятия, которая генерирует конкурентные преимущества и предусматривает перспективу эффективного функционирования и развития. Исследованы критерии формирования конкурентных преимуществ сельскохозяйственного предприятия. В статье доказано, что учет и соблюдение принципов разработки стратегии позволит создать эффективное средство достижения целей предприятия, обеспечит высокую конкурентоспособность и гибкость.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, стратегия, управление, сельскохозяйственное предприятие.

Masyuk Yu.V. COMPETITIVE STRATEGIES: ESSENCE AND FEATURES OF FORMING FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article is devoted to the actual issues of determining the essence and peculiarities of the formation of competitive strategies at an agricultural enterprise. The scientific views on the essence of the concept of "competitiveness" and "competitive strategies" are researched. It is established that one of the key areas of strategic planning is the competitive strategy of the agricultural enterprise, which generates competitive advantages and provides for the prospect of efficient functioning and development. The criteria of forming competitive advantages of an agricultural enterprise are investigated. The article argues that taking into account and adhering to the principles of strategy development will create an effective means of achieving the goals of the enterprise, will ensure high competitiveness and flexibility.
Keywords: competition, competitiveness, competitive advantage, strategy, management, agricultural enterprise.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-77

Завантажити статтю (pdf)