ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

Лозовський О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та адміністрування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Романчук Р.А.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджуються методологічні основи та актуальність управлінського контролю на підприємстві як однієї із складових системи менеджменту організації. Висвітлюється сутність управлінського контролю в управлінні конкурентоспроможністю, з урахуванням сучасних умов розвитку ринкових відносин в Україні. На основі систематизації взаємозв’язків між управлінським контролем, управлінським обліком та системою управління, визначені основні контури власних конкурентних переваг, яких прагне досягти організація на ринку.
Ключові слова: управлінський контроль, внутрішній контроль, управлінський облік, аудит, менеджмент, ефективність.

Лозовский А.Н., Романчук Р.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье исследуются методологические основы и актуальность управленческого контроля на предприятии как одной из составляющих системы менеджмента организации. Освещается сущность управленческого контроля в управлении конкурентоспособностью, с учетом современных условий развития рыночных отношений в Украине. На основе систематизации взаимосвязей между управленческим контролем, управленческим учетом и системой управления, определены основные контуры собственных конкурентных преимуществ, которых стремится достичь организация на рынке.
Ключевые слова: управленческий контроль, внутренний контроль, управленческий учет, аудит, менеджмент, эффективность.

Lozovsky A.N., Romanchuk R.A. FEATURES CONTROL IN MANAGEMENT OF ORGANIZATION
The article deals with the methodological foundations and the relevance of managerial control at the enterprise as one of the components of the management system of the organization. The essence of managerial control in the management of competitiveness is highlighted, taking into account the current conditions of development of market relations in Ukraine. On the basis of systematization of the relationship between managerial control, management accounting and management system, the main contours of their own competitive advantages, which are sought to achieve the organization in the market.
Keywords: management control, internal control, management accounting, auditing, management, efficiency.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-71

Завантажити статтю (pdf)