ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Левицький В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті розглянуті актуальні питання формування системи аналізу та управління комплексом маркетингових комунікацій підприємства. Розроблено концептуальну модель системи аналізу та управління маркетинговими комунікаціями підприємства. Визначено оптимальний алгоритм основних етапів аналізу та управління комплексом маркетингових комунікацій підприємства й реалізовано агрегацію його моделі. Проведено порівняльний аналіз моделей комплексу маркетингових комунікацій підприємства із урахуванням кастомізації і окреслено резерви формування та генерування нових форм їх взаємодії у діяльності підприємства.
Ключові слова: управління, аналіз, маркетинг, комунікації, підприємство, діяльність підприємства, маркетингові комунікації, комплекс маркетингових комунікацій підприємства.

Левицкий В.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования системы анализа и управления комплексом маркетинговых коммуникаций предприятия. Разработана концептуальная модель системы анализа и управления маркетинговыми коммуникациями предприятия. Определен оптимальный алгоритм основных этапов анализа и управления комплексом маркетинговых коммуникаций предприятия и реализовано агрегацию его модели. Проведен сравнительный анализ моделей комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия с учетом кастомизации; определены резервы формирования и генерирования новых форм их взаимодействия в деятельности предприятия.
Ключевые слова: управление, анализ, маркетинг, коммуникации, предприятие, деятельность предприятия, маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций предприятия.

Levytskyi V.V. THE FORMATION OF A SYSTEM OF ANALYSIS AND MANAGEMENT OF COMPLEX MARKETING COMMUNICATIONS OF THE ENTERPRISE
The article discusses the topical questions of formation of system of the analysis and management of complex marketing communications of the enterprise. Developed a conceptual model for the analysis and management of marketing communications of the enterprise. The defined the optimal algorithm for the main of stages of the analysis and management of complex marketing communications of the enterprise and implemented his aggregation. The implemented of comparative analysis of models of a complex of marketing communications of the enterprise with regard to customization and identified reserves of forming and generating new forms of their interaction in the enterprise.
Keywords: management, analysis, marketing, communication, enterprise, enterprise activity, marketing communications, complex marketing communications of the enterprise.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-70

Завантажити статтю (pdf)