ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Курченко А.В.
магістрант
Національного університету харчових технологій
Левченко Ю.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і права
Національного університету харчових технологій

Стаття присвячена питанню мотивації праці, її значенню та важливості в діяльності підприємства. Досліджено види мотивації персоналу та методи мотивації працівників в залежності від їхнього темпераменту, приклади мотивації співробітників в деяких зарубіжних компаніях, помилки мотивації співробітників, фактори, які демотивують працівників. Запропоновано шляхи підвищення мотивації персоналу підприємства.
Ключові слова: мотивація, персонал, види мотивації, методи мотивації, матеріальна і нематеріальна мотивація.

Курченко А.В., Левченко Ю.Г. ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Статья посвящена вопросу мотивации труда, ее значению и важности в деятельности предприятия. Исследованы виды мотивации персонала и методы мотивации работников в зависимости от их темперамента, примеры мотивации сотрудников в некоторых зарубежных компаниях, ошибки мотивации сотрудников, факторы, которые демотивируют работников. Предложены пути повышения мотивации персонала предприятия.
Ключевые слова: мотивация, персонал, виды мотивации, методы мотивации, материальная и нематериальная мотивация.

Kurchenko A.V., Levchenko Y.Н. THE VALUE OF LABOR MOTIVATION IN THE ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE AND THE WAYS TO INCREASE IT

The article is devoted to the issue of labor motivation, its value and importance in the activity of the enterprise. The article investigated types of personnel motivation, methods of motivation of workers depending on their temperament, examples of employee motivation in some foreign companies, mistakes of employee motivation, factors which demotivate workers. It is proposed the ways of increasing the personnel motivation of the enterprise.
Keywords: motivation, personnel, types of motivation, methods of motivation, material and non-material motivation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-68

Завантажити статтю (pdf)