SFA-СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОДАЖІВ

Крупчатнікова Т.С.
студент
Донецького національного університету імені Василя Стуса
Буга Н.Ю.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Донецького національного університету імені Василя Стуса

У статті описаний один із сучасних інструментів підвищення ефективності та продуктивності працівників відділу продажів – SFA-системи. Визначено сутність SFA-систем, їх основні функції та принципи роботи. Застосування цих технологій дозволяє ефективно управляти бізнесом, об’єднати маркетинг з організаційними і технічними засобами, що в свою чергу дозволяє збільшити лояльність клієнтів та прибуток підприємства. Проведено аналіз сучасного світового ринку SFA-технологій, тенденцій його розвитку та визначено основних постачальників систем автоматизації продажів.
Ключові слова: SFA-системи, управління продажами, автоматизація продажів, програмне забезпечення, технології SaaS, торгові представники.

Крупчатникова Т.С., Буга Н.Ю. SFA-СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ
В статье описан один из современных инструментов повышения эффективности и производительности сотрудников отдела продаж – SFA-системы. Определена сущность SFA-систем, их основные функции и принципы работы. Применение этих технологий позволяет эффективно управлять бизнесом, объединить маркетинг с организационными и техническими средствами, что в свою очередь позволяет увеличить лояльность клиентов и прибыль предприятия. Проведен анализ современного мирового рынка SFA-технологий, тенденций его развития и определены основные поставщики систем автоматизации продаж.
Ключевые слова: SFA-системы, управление продажами, автоматизация продаж, программное обеспечение, технологии SaaS, торговые представители.

Krupchatnikova T.S., Buga N.Y. SFA-SYSTEMS AS A TOOL OF INCREASE OF SALES EFFICIENCY
This article describes the SFA-system as an instrument for improving the efficiency and productivity of sales staff. The essence of SFA-systems, their main functions and principles of work are determined. Adoption of these technologies allows to effectively manage the business, to combine marketing with organisational and hardware, which allows to increase, in turn, loyalty of customers and profit of the enterprise. Analysis of modern world market of the SFA-technologies, the tendencies of his development is conducted and the main suppliers of sales force automation systems are determined.
Keywords: SFA-systems, sales management, sales force automation, software, SaaS technology, trade representatives.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-67

Завантажити статтю (pdf)