ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДЛЯ
ЦІЛЕЙ БЕНЧМАРКІНГУ

Кореньок Д.В.
студентка факультету економіки та управління
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Старіков О.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

У статті розглядається питання вибору показників оцінювання та відбору об’єктів бенчмаркінгу серед аграрних підприємств України в галузі виробництва молока. Основна увага приділяється визначенню взаємозв’язку між показниками, їх впливу на ефективність виробництва молока. Автори рекомендують використовувати показники продуктивності корів та витрат кормів на одиницю продукції, які визначають рівень рентабельності виробництва молока на аграрних підприємствах.
Ключові слова: бенчмаркінг, показники ефективності, виробництво молока, ефективність виробництва, аграрні підприємства.

Кореньок Д.В., Стариков А.Ю. ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БЕНЧМАРКИНГА

В статье рассматривается вопрос выбора показателей оценки и отбора объектов бенчмаркинга среди аграрных предприятий Украины в отрасли производства молока. Основное внимание уделяется определению взаимосвязи между показателями, их влияния на эффективность производства молока. Авторы рекомендуют использовать показатели продуктивности коров основного стада и затрат кормов на единицу продукции, которые определяют уровень рентабельности производства молока в аграрных предприятиях.
Ключевые слова: бенчмаркинг, показатели эффективности, производство молока, эффективность производства, аграрные предприятия.

Korenok D.V., Starikov O.Y. SELECTION OF INDICATORS FOR THE MILK PRODUCTION EFFICIENCY ASSESSMENT ON
AGRICULTURAL ENTERPRISES FOR BENCHMARKING PURPOSES

The article is devoted to the indicators selection for evaluation and choice of benchmarking objects among agricultural enterprises of Ukraine in milk production. The main attention paid to determining the relationship between indicators and their impact on the efficiency of milk production. The authors recommend the use of cow milk productivity and feed costs per unit of output, which determines the level of profitability of milk production at agricultural enterprises.
Keywords: benchmarking, efficiency indicators, milk production, production efficiency, agricultural enterprises.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-66

Завантажити статтю (pdf)