СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Коваль Л.П.
кандидат економічних наук, доцент,
науковий співробітник відділу розвитку
виробничої сфери регіону та інвестицій
ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України»
Мельник В.В.
магістр
ЛФ ПВНЗ «Європейський університет»

У статті визначено форми прояву соціальної відповідальності підприємств виробничої сфери в Україні. Досліджено теоретичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу. Проведено аналіз практик реалізації проектів корпоративної соціальної відповідальності на виробничих підприємствах. Визначено перспективи та напрями подальшого розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність.

Коваль Л.Ф., Мельник В.В. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
В статье определены формы проявления социальной ответственности предприятий производственной сферы в Украине. Исследованы теоретические аспекты социальной ответственности бизнеса. Проведен анализ практик реализации проектов корпоративной социальной ответственности на производственных предприятиях. Определены перспективы и направления дальнейшего развития социальной ответственности бизнеса в Украине.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная ответственность.

Koval L.P., Mel’nyk V.V. SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF CRISIS PHENOMENA IN THE MANUFACTURING SECTOR
The article defines the forms of Ukrainian manufacturing enterprises social responsibility. The theoretical aspects of business social responsibility are investigated. The analysis of practical implementation of corporate social responsibility industrial enterprises projects is carried out. The prospects and directions of business social responsibility further development in Ukraine are determined.
Keywords: social responsibility of business, corporate social responsibility.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-63

Завантажити статтю (pdf)