ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Захарчин Г.М.
доктор економічних наук, професор,
Національний університет «Львівська політехніка»
Склярук Т.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто основні аспекти еволюції менеджменту в історичному, філософсько-ідеологічному, технологічному контекстах. Виділено особливості кожного аспекту. Окреслено нові тенденції та нові ознаки менеджменту під впливом інтелектуалізації інформатизації, глобалізаційних та інших викликів. Зазначено особливу роль менеджменту персоналу та необхідність зміни формату самого менеджера і його ролі в системі управління.
Ключові слова: еволюція менеджменту, історичний, філософсько-ідеологічний, технологічний контекст, партисипативний менеджмент, командна співпраця, соціогуманістична парадигма, інтелектуалізація суспільства, ціннісні орієнтації.

Захарчын Г.М, Склярук Т.В. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМНТА: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
Рассмотрены основные аспекты эволюции менеджмента в историческом, философско-идеологическом, технологическом контекстах. Выделены особенности каждого аспекта. Определены новые тенденции и новые признаки менеджмента под влиянием интеллектуализации, информатизации, глобализационных и других вызовов. Отмечено особую роль менеджмента персонала и необходимости изменения формата самого менеджера и его роли в системе управления.
Ключевые слова: эволюция менеджмента, исторический, философско-идеологической, технологический контекст, партисипативный менеджмент, командное сотрудничество, социогуманистическая парадигма, интеллектуализация общетва, ценностные ориентации.

Zakharchyn H.M., Skliaruk T.V. EVOLUTION OF MANAGEMENT: MAIN ASPECTS IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES
The main aspects of the evolution of management in the historical, philosophical and ideological, technological contexts are considered in this article. Features of each aspect are highlighted. New trends and new features of management are outlined under the influence of intellectualization of informatization, globalization and other challenges. The special role of personnel management and the need to change the format of the manager by himself and his role in the management system are noted.
Key words: evolution of management, historical, philosophical and ideological, technological context, participative management, team collaboration, socio-humanistic paradigm, intellectualization of society, value orientations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-60

Завантажити статтю (pdf)