ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМІ

Дибчук Л.В.
кандидат історичних наук,
доцент кафедри маркетингу та підприємства
Вінницького кооперативного інституту
Васількова А.О.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання інноваційних технологій подання інформації в Інтернет-рекламі. У статті розкрито сутність Інтернет-реклами, як інструменту впливу продажів різного асортименту товарів та послуг на поведінку споживачів. Досліджено, які саме тенденції впливу є найбільш дієвими, і розкрито сутність актуальних трендів соціальних мереж, які чинить Інтернет-реклама.
Ключові слова: інновації, Інтернет-реклама, пошукова оптимізація, SMM.

Дыбчук Л.В., Василькова А.О. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ
Статья посвящена исследованию эффективности использования инновационных технологий представления информации в Интернет-рекламе. В статье раскрыта сущность Интернет-рекламы, как инструмента влияния продаж широкого ассортимента товаров и услуг на поведение потребителей. Доказано, какие именно тенденции влияния являются наиболее действенными, и раскрыта сущность актуальных трендов социальных сетей, оказывает Интернет-реклама.
Ключевые слова: инновации, Интернет-реклама, поисковая оптимизация, SMM.

Dibchuk L.V., Vasilkova A.O. INNOVATIVE TECHNOLOGIES REPRESENTATION OF INFORMATION IN ONLINE ADVERTISING
The article is devoted to research of efficiency of use of innovative technologies of representation of information in Internet advertising. The essence of Internet advertising as an instrument of influence of sales of various assortment of goods and services on consumer behavior is revealed in the article. It is investigated, which tendencies of influence are most effective, and the essence of actual trends of social networks, which is running Internet advertising, is disclosed.
Keywords: Innovation, Internet Advertising, Search Engine Optimization, SMM.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-58

Завантажити статтю (pdf)