ТНК І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ БІЗНЕС: ВИГОДИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Джур О.Є.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Оксень К.О.
магістр
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Стаття присвячена аналізу результативності діяльності ТНК на глобальному та національному ринку, вигод та загроз майбутньому розвитку України та її високотехнологічного сектору. Виділені перспективні сектора інвестування для міжнародних ТНК та їх новітні тенденції розвитку. Показана роль ТНК як суб’єкта економічних процесів. Сформульовані напрямки реалізації інтересів високотехнологічних підприємств в рамках міжнародних та національних ТНК.
Ключові слова: транснаціональна корпорація, високотехнологічний бізнес, прямі іноземні інвестиції, глобалізація, модель ефективного господарювання.

Джур О.Е., Оксень К.О. ТНК И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС: ВЫГОДЫ И РИСКИ ДЛЯ УКРАИНЫ
Статья посвящена анализу результативности деятельности ТНК на глобальном и национальном рынке, выгод и угроз будущему развитию Украины и ее высокотехнологичного сектора. Выделенные перспективные сектора инвестирования для международных ТНК и их новейшие тенденции развития. Показана роль ТНК как субъекта экономических процессов. Сформулированы направления реализации интересов высокотехнологичных предприятий в рамках международных и национальных ТНК.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, высокотехнологический бизнес, прямые иностранные инвестиции, глобализация, модель эффективного хозяйствования.

Dzhur O.Y., Oksen K.О. TNCS AND HIGH-TECH BUSINESS: BENEFITS AND RISKS FOR UKRAINE
The article is devoted to the analysis of the effectiveness of TNCs in the global and national market, the benefits and threats to the future development of Ukraine and its high-tech sector. Promising investment sectors for international TNCs and their latest development trends are identified. The role of TNC as a subject of economic processes is shown. The directions of realization of interests of high-tech enterprises in the framework of international and national TNCs are formulated.
Keywords: transnational corporation, high-tech business, direct foreign investment, globalization, model of effective business.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-57

Завантажити статтю (pdf)