ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Дашевська А.А.
студентка економічного факультету
Хмельницького національного університету
Лук’янова В.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва
Хмельницького національного університету

У даній статті розглянуто поняття «інтелектуального капіталу», «людського капіталу», «організаційного капіталу», «інтерфейсного капіталу» та «економіки знань»; наведено методи вимірювання та загальну структуру інтелектуального капіталу, а також основні сфери економіки знань; представлено складові інноваційної спроможності в економіці знань. Досліджено сукупність інтелектуальних ресурсів та здатностей до їх реалізації, що змушують підприємство розвиватись на основі інформації і знань.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, організаційний капітал, інтерфейсний капітал, економіка знань.

Дашевская А.А., Лукьянова В.В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье рассмотрено понятия «интеллектуального капитала», «человеческого капитала», «организационного капитала», «интерфейсного капитала» и «экономики знаний»; приведены методы измерения и общая структура интеллектуального капитала, а также основные сферы экономики знаний; представлены составляющие инновационной способности в экономике знаний. Исследована совокупность интеллектуальных ресурсов и способностей к их реализации, которая заставляет предприятие развиваться на основе информации и знаний.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, организационный капитал, интерфейсный капитал, экономика знаний.

Dashevska A.A., Lukianova V.V. INTELLECTUAL CAPITAL AS BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
The concepts of "intellectual capital", "human capital", "organizational capital", "interface capital" and "knowledge economy" is considered in this article; The methods of measurement and the general structure of intellectual capital, as well as the main spheres of knowledge economy are given; the components of innovation capacity in the knowledge economy are presented. A collection of intellectual resources and abilities for their realization, which compel the enterprise to develop on the basis of information and knowledge, is explored.
Keywords: intellectual capital, human capital, organizational capital, interface capital, knowledge economy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-55

Завантажити статтю (pdf)