ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Гребенікова О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Наточій А.В.
магістр
Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Розглянуто теоретичні аспекти формування інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання. Систематизовано поняття «інноваційний потенціал». Проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств. Виявлено їх переваги і недоліки, визначена можливість їх використання у практичній діяльності підприємств. Особливу увагу приділено проблемі оцінювання інноваційного потенціалу науково-дослідних організацій.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, методи, оцінка, промислове підприємство, науково-дослідна організація.

Гребеникова Е.В., Наточий А.В. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассмотрены теоретические аспекты формирования инновационного потенциала субъектов хозяйствования. Систематизировано понятие «инновационный потенциал». Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта оценки инновационного потенциала промышленных предприятий. Выявлены их преимущества и недостатки, определена возможность их использования в практической деятельности предприятий. Особое внимание уделено проблеме оценки инновационного потенциала научно-исследовательских организаций.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, методы, оценка, промышленное предприятие, научно-исследовательская организация.

Grebenikova O.V., Natochiy A.V. ESTIMATION OF BUSINESS ENTITIES INNOVATIVE POTENTIAL: THEORETICAL AND
METHODICAL ASPECTS

The theoretical aspects of formation of business entities innovative potential have considered. The concept of "innovative potential" has systematized. The analysis of domestic and foreign experience of estimation of industrial enterprises innovative potential has carried out. Their advantages and disadvantages have revealed. The possibility of their using in the enterprises practical activity has determined. The problem of the estimation the innovative potential of research organizations has consider.
Keywords: innovative development, innovative potential, methods, estimation, industrial enterprise, research organization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-53

Завантажити статтю (pdf)