РОЛЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КЕРІВНИКА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Гвазава Н.Г.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування
та регіональної економіки
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Метою статті є дослідження ролі керівника людськими ресурсами в системі управління проектами. Для досягненні цієї мети необхідно проаналізувати професійні навички, необхідні для управління проектом для його успішного завершення. Розглянуто поняття «управління проектами». Основною проблемою на практиці є знайти керівника проекту якій має широкий спектр знань з різних сфер діяльності, він повинен детально знати всі життєві фази проекту. Доведено про необхідність фундаментальної підготовки спеціалістів галузі сучасного менеджменту та підготовки керівників проектами.
Ключові слова: людські ресурси, проект, управління проектом, керівник, професіоналізм, сучасний менеджмент.

Гвазава Н.Г. РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РУКОВОДИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Целью статьи является исследование роли руководителя человеческими ресурсами в системе управления проектами. Для достижения этой цели необходимо проанализировать межличностные навыки, необходимые для дирижирования проектом для его успешного завершения. Рассмотрено понятие «управление проектами». Основной проблемой на практике является найти руководителя проекта, которой обладает широким спектром знаний различных сфер деятельности, он должен детально знать все жизненные фазы проекта. Доказано необходимость фундаментальной подготовки специалистов для отрасли современного менеджмента и подготовки руководителей проектами.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, проект, управление проектом, руководитель, профессионализм, современный менеджмент.

Gvazava N.G. THE ROLE OF PROFESSIONALISM OF HUMAN RESOURCES MANAGER IN PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
The aim of the article is to study the role of the manager of human resources in the project management system. To achieve this goal, it is necessary to analyze the interpersonal skills necessary for conducting a project for its successful completion. The concept of "project management" is considered. The main problem in practice is to find the project manager, who has a wide range of knowledge of various fields of activity, he must know in detail all the life phases of the project. The need for fundamental training of specialists for the field of modern management and the preparation of project managers is proved.
Keywords: human resources, project, project management, leader, professionalism, modern management.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-49

Завантажити статтю (pdf)