ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Могилова А.Ю.
доктор економічних наук,
професор кафедри економічної теорії та маркетингу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Борисов Є.В.
студент
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Проведено компаративний аналіз основних банків України за головними показниками конкурентоспроможності банку. Особливу увагу приділено аналізу якості банківських послуг. Окремо проаналізовано конкурентні позиції банків за кредитними та депозитними операціями. Для аналізу конкурентної ситуації на ринку банківських послуг України використано моделі 5-ти конкурентних сил М. Портера та «McKinsey/GE». Розроблено стратегічні напрями зміцнення конкурентної позиції українського банку за сучасних умов господарювання.
Ключові слова: банк, конкурентоспроможність, депозитні операції, кредитні операції, модель конкуренції М. Портера, матриця McKinsey/GE.

Могилова А.Ю., Борисов Е.В. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ
Проведен кампаративный анализ основных банков Украины по главным показателям конкурентоспособности банка. Особое внимание уделено анализу качества банковских услуг. Отдельно проанализированы конкурентные позиции банков по кредитным и депозитным операциям. Для анализа конкурентной ситуации на рынке банковских услуг Украины использованы модели 5-ти конкурентних сил М. Портера и «GE/McKinsey». Разработаны стратегические направления укрепления конкурентной позиции украинского банка в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, депозитные операции, кредитные операции, модель конкуренции М. Портера, матрица McKinsey/GE.

Mohylova A.Yu., Borisov E.V. FEATURES OF FUNCTIONING OF THE ENTERPRISES ON THE MARKET OF BANKING SERVICES IN UKRAINE
The analysis of the main banks of Ukraine on the main indicators of the bank's competitiveness was made. Particular attention was paid to the analysis of the quality of banking services.The competitive positions of banks on credit and deposit operations were analized. To analyze the competitive situation in the banking services market of Ukraine, models of 5 competitive forces of M. Porter and McKinsey/GE were used. Strategic directions of strengthening of the competitive position of the Ukrainian bank in the modern conditions of management are developed.
Keywords: bank, competitiveness, deposit operations, credit operations, M. Porter's model of competition, matrix McKinsey/GE.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-46

Завантажити статтю (pdf)