ОСОБЛИВОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ФЕШН-ВИРОБАМИ

Бондаренко С.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Київського національного університету технологій та дизайну

Стаття присвячена висвітленню особливостей роздрібної торгівлі фешн-продукцією та визначення основних напрямів підвищення її ефективності. Роздрібна торгівля фешн-виробами залежна від модних тенденцій і смаків покупців. На сьогоднішній день в моді зникають загальні тренди і розвиваються субкультурні та нішеві тренди. Основне завдання роздрібного продавця – надання професійної допомоги у формуванні іміджу покупця. У сфері моди збільшується кількість продажів через Інтернет-магазини. Спостерігається поступове зменшення кількості посередників, виробники відкривають власні магазини. Завдяки гаджетам будь-яка людина може бути присутньою на показі колекцій модного одягу чи взуття. Колекція відразу ж продається по всьому світу. В таких умовах зростає роль маркетингових досліджень ринку фешн-виробів.
Ключові слова: роздрібна торгівля, індустрія моди, фешн-вироби, маркетингові дослідження, попит.

Бондаренко С.М. ОСОБЕННОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ФЕШН-ИЗДЕЛИЯМИ
Статья посвящена особенностям розничной торговли фешин-продукцией и определения основных направлений повышения ее эффективности. Розничная торговля фешн-изделиями зависима от модных тенденций и вкусов покупателей. На сегодняшний день в моде исчезают общие тренды и развиваются субкультурные и нишевые тренды. Основная задача розничного продавца – оказание профессиональной помощи в формировании имиджа покупателя. В сфере моды увеличивается количество продаж через Интернет-магазины. Наблюдается постепенное уменьшение количества посредников, производители открывают собственные магазины. Благодаря гаджетам любой человек может присутствовать на показе коллекций модной одежды или обуви. Коллекция сразу же продается по всему миру. В таких условиях возрастает роль маркетинговых исследований рынка фешн-изделий.
Ключевые слова: розничная торговля, индустрия моды, фешн-изделия, маркетинговые исследования, спрос.

Bondarenko S.M. FEATURES OF RETAIL FASHION PRODUCTS
The article is devoted to the issues of retail trade in fashion products and the definition of the main directions for increasing its efficiency. Retail trade in fashion products is dependent on fashion trends and customers' tastes. For today in the fashion general trends disappear and subculture and niche trends develop. The main task of the retailer is to provide professional assistance in shaping the buyer's image. In the fashion sector, the number of sales through online stores is increasing. There is a gradual decrease in the number of intermediaries, manufacturers open their own stores. Thanks to gadgets, anyone can be present at the fashion collections or shoes collection. The collection is immediately sold around the world. In such circumstances, the role of market research in the fashion market is growing.
Keywords: retail trade, fashion industry, fashion products, marketing research, demand.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-45

Завантажити статтю (pdf)