ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ПРОСУВАННЯ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН РЕКЛАМИ

Білик І.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
Кіндій М.В.
cтарший викладач кафедри маркетингу і логістику
Національного університету «Львівська політехніка»
Сітнікова І.О.
cтудентка Національного університету «Львівська політехніка»

У даній статті розглянуто передумови для використання онлайн та офлайн реклами, їхні переваги та недоліки. Згідно з результатом дослідження можна зробити висновок, що заходи в режимі онлайн та офлайн повинні розглядатися не як конкуренти, а як командні гравці, і їх синергія повинна використовуватися оптимально. Для цього необхідно аналізувати цільову аудиторію інтернет-маркетингу, підлаштовувати під неї стратегії та пристосовувати методи традиційного маркетингу до сучасних трендів.
Ключові слова: інтернет-маркетинг, smm, реклама, цільова аудиторія, традиційний маркетинг, офлайн реклама, онлайн реклама.

Билык И.И., Киндий М.В., Ситникова И.О. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН РЕКЛАМЫ
В данной статье рассмотрены условия для использования онлайн и оффлайн рекламы, их преимущества и недостатки. Можно сделать вывод, что усилия предприятия в режиме онлайн и оффлайн должны рассматриваться не как конкуренты, а как командные игроки, и их синергия должна использоваться оптимально. Для этого необходимо анализировать целевую аудиторию интернет-маркетинга, подстраивать под нее стратегии и приспосабливать методы традиционного маркетинга относительно современных трендов.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, smm, реклама, целевая аудитория, традиционный маркетинг, оффлайн реклама, онлайн реклама.

Bilyk I.I., Kindij M.V., Sitnikova I.O. CHOOSING THE OPTIMAL METHOD OF COMPANY’S PROMOTION BASED ON THE PROS AND CONTRAS ANALYSIS OF ONLINE AND OFFLINE ADVERTISING
This article discusses the preconditions for using online and offline advertising, their benefits and disadvantages. According to the study, it can be concluded that activities online and offline should be considered not as competitors, but as team players, and their synergy should be used optimally. To do this, you need to analyze the target audience of Internet marketing, adjust the strategy to it and adapt traditional marketing methods to modern trends.
Keywords: internet marketing, smm, advertising, target audience, traditional marketing, offline advertising, online advertising.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-44

Завантажити статтю (pdf)