ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ SWOT-АНАЛІЗУ

Биба В.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Теницька Н.Б.
старший викладач кафедри економіки підприємства
та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Білизна А.Р.
студентка
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Перспективи розвитку туристичної галузі зумовлені значним потенціалом України. У статті розглядається сучасний стан туристичної галузі України. Визначені конкурентні переваги та обмеження перспектив розвитку туристичної галузі України на основі проведеного SWOT-аналізу. Аналізуються можливості та наявні загрози для розвитку туристичного бізнесу, виділені основні чинники активізації розвитку туризму в Україні. Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінюють в комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємництва є SWOT-аналіз.
Ключові слова: туризм, підприємництво, рекреаційний потенціал, туристична галузь.

Биба В.В., Теницкая Н.Б., Белизная А.Р. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА

Перспективы развития туристической отрасли обусловлены значительным потенциалом Украины. В статье рассматривается современное состояние туристической отрасли Украины. Определены конкурентные преимущества и ограничения перспектив развития туристической отрасли Украины на основе проведенного SWOT-анализа. Анализируются возможности и существующие угрозы для развития туристического бизнеса, выделены основные факторы активизации развития туризма в Украине. Одним из основных инструментов стратегического управления, оценивают в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие предпринимательства является SWOT-анализ.
Ключевые слова: туризм, предпринимательство, рекреационный потенциал, туристическая отрасль.

Byba V.V., Tenytska N.B., Bilyzna A.R. ASSESSMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE
FIELD OF TOURISM BASED ON SWOT-ANALYSIS

Prospects for the development of the tourism industry due to the significant potential of Ukraine. The article discusses the current state of the tourism industry in Ukraine. The competitive advantages and limitations of the prospects for the development of the tourism industry of Ukraine on the basis of the SWOT analysis have been determined. The possibilities and existing threats for the development of the tourist business are analyzed, the main factors of enhancing the development of tourism in Ukraine are highlighted. One of the main tools of strategic management, assessed in a complex internal and external factors affecting the development of entrepreneurship is the SWOT-analysis.
Keywords: tourism, enterprise, recreation potential, the tourist industry.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-43

Завантажити статтю (pdf)