СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Ярема Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»

В статті проаналізовано суть, значення та проблеми функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, їх вплив на розвиток сільських територій, запропоновано заходи щодо формування ефективних умов для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як невід’ємної складової агропромислового комплексу України.
Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільські території, кооперація, виробничий кооператив, сільське господар.

Ярема Л.В. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье проанализированы суть, значение и проблемы функционирования сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, их влияние на развитие сельских территорий, предложены меры по формированию эффективных условий для развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов как неотъемлемой составляющей агропромышленного комплекса Украины.
Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, сельские территории, кооперация, производственный кооператив, сельское хозяин.

Yarema L.V. AGRICULTURAL COOPERATIVE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The essence, significance and problems of functioning of agricultural servicing cooperatives functioning and their impact on the development of rural areas are analyzed; measures to create effective conditions for the development of agricultural service cooperatives as an integral part of the agro-industrial complex of Ukraine are proposed.
Keywords: agricultural servicing cooperative, rural territories, cooperation, production cooperative, agriculture.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-41

Завантажити статтю (pdf)