СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Юхновська Ю.О.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри фінансів та економічної безпеки
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаря

У статті проаналізовано структуру туристичних потоків в Україні. Виявлено негативні чинники щодо просування внутрішнього туризму України. Проаналізовано головну мотивацію туристичних поїздок громадян світу до України. Досліджено розвиток потенціалу туристичної сфери Запорізького регіону. Запропоновано потенційні напрямки розвитку видів туристичної галузі Запорізької області. Представлено сильні сторони і конкурентні переваги туристичної галузі Запорізького регіону, які слід ефективно використовувати.
Ключові слова: туризм, туристичний потенціал, туристична галузь, туристичні потоки, в’їзний туризм, внутрішній туризм, мотивація туристичних поїздок, види туристичної галузі.

Юхновская Ю.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ И ЗАПОРОЖСКОГО РЕГИОНА
В статье проанализирована структура туристических потоков в Украину. Выявлены негативные факторы по продвижению туризма Украины. Проанализированы главную мотивацию туристических поездок граждан мира в Украину. Исследовано развитие потенциала туристической сферы Запорожского региона. Предложено потенциальные направления развития видов туристической отрасли Запорожской области. Представлены сильные стороны и конкурентные преимущества туристической отрасли Запорожского региона, следует эффективно использовать.
Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, туристическая отрасль, туристические потоки, въездной туризм, внутренний туризм, мотивация туристических поездок, виды туристической отрасли.

Yuhnovska Y.O. MODERN TRENDS IN THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE AND THE ZAPORIZHZHYA REGION
The article analyzes the structure of tourist flows in Ukraine. The negative factors concerning promotion of domestic tourism of Ukraine are revealed. The main motivation of tourist trips of citizens of the world to Ukraine is analyzed. The development of the potential of the tourist sphere of the Zaporizhzhya region is explored. The potential directions of development of types of tourism industry of Zaporizhzhya region are offered. The strengths and competitive advantages of the tourist industry of the Zaporizhzhya region, which should be used effectively, are presented.
Keywords: tourism, tourism potential, tourism industry, tourist flows, inbound tourism, domestic tourism, motivation of tourist trips, types of tourism industry.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-39

Завантажити статтю (pdf)