РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УРОКИ ІРЛАНДСЬКОГО ДОСВІДУ

Стройко Т.В.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економіки
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Удовіченко О.Р.
магістр,
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

У статті досліджено основні аспекти розвитку економіки України в умовах глобалізації. Масштаби та структура позицій України на світовому ринку відображають сьогоденний стан її економіки. Метою нашого дослідження стало виявлення найбільш вузьких місць в розвитку української економіки в умовах глобалізації та актуалізація успішного досвіду країн, що досягли успіху в глобалізованому світі. В світовій економіці є багато позитивних прикладів країн, що змогли використати практично всі позитивні сторони глобалізації, забезпечивши тим самим справжній економічний прорив. Однією з таких країн є Ірландія, яка створила «економічне диво». В Україні найбільш важливим факторами, що стримують розвиток економіки є політична нестабільність, довготривалий військовий конфлікт. Це вкрай негативно впливає на інвестиційну привабливість країни. А відповідно поліпшення стану економіки нашої держави можливе лише за умов покращення рівня її інвестиційної привабливості, а також оптимізації витрат на виробництво. Варто активно розвивати підприємницьку активність населення, формуючи для цього сприятливе інституційне середовище, докладати зусиль для модернізації існуючих виробництв.
Ключові слова: глобалізація, фінансіалізація, індекс глобалізації економіки, багатополюсна система економічного домінування, уповільнення темпів економічного розвитку, державний бюджет.

Стройко Т.В., Удовиченко А.Р. РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: УРОКИ ИРЛАНДСКОЙ ОПЫТА
В статье исследованы основные аспекты развития экономики Украины в условиях глобализации. Масштабы и структура позиций Украины на мировом рынке отражают сегодняшнее состояние ее экономики. Целью нашего исследования стало выявление наиболее узких мест в развитии украинской экономики в условиях глобализации и актуализация успешного опыта стран, добившихся успеха в глобализированном мире. В мировой экономике есть много положительных примеров стран, которые смогли использовать практически все положительные стороны глобализации, обеспечив тем самым настоящий экономический прорыв. Одной из таких стран является Ирландия, создала «экономическое чудо». В Украине наиболее важным факторами, сдерживающими развитие экономики является политическая нестабильность, длительный военный конфликт. Это крайне негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны. А согласно улучшения состояния экономики государства возможно лишь при условии улучшения уровня ее инвестиционной привлекательности, а также оптимизации затрат на производство. Следует активно развивать предпринимательскую активность населения, формируя для этого благоприятную институциональную среду, прилагать усилия для модернизации производств.
Ключевые слова: глобализация, финансиализации, индекс глобализации экономики, многополюсная система экономического доминирования, замедление темпов экономического развития, государственный бюджет.

Stroiko T.V., Udovichenko O.R. DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY IN GLOBALIZATION: LESSONS OF IRELAND EXPERIENCE
The article deals with the main aspects of the development of the Ukrainian economy in the conditions of globalization. The scale and structure of Ukraine's position on the world market reflects the present state of its economy. The purpose of our study was to identify the bottlenecks in the development of the Ukrainian economy in a globalizing environment and to update the successful experience of countries that have succeeded in a globalized world. In the world economy there are many positive examples of countries that were able to use practically all the positive aspects of globalization, thereby providing a real economic breakthrough. One of these countries is Ireland, which has created an "economic miracle." In Ukraine, the most important factors hampering economic development are political instability, a long-term military conflict. This negatively affects the investment attractiveness of the country. And accordingly, improvement of the state of our country's economy is possible only in conditions of improving its level of investment attractiveness, as well as optimization of production costs. It is worth actively developing entrepreneurial activity of the population, forming a favorable institutional environment for this, and endeavoring to modernize existing industries.
Keywords: globalization, financialization, index of globalization of economy, multipolar system of economic dominance, deceleration of economic development, state budget.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-35

Завантажити статтю (pdf)