ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Потравка Л.О.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Херсонського державного аграрного університету
Пічура В.І.
доктор сільськогосподарських наук, доцент,
завідувач кафедри екології та сталого розвитку
імені професора Ю.В. Пилипенка
Херсонського державного аграрного університету

Стаття присвячена визначенню стану розвитку ринку зерна в Україні. Обґрунтовано існуючі тенденції та причини їх формування. Досліджено зміни світового ринку зерна та окреслити масштаби впливу на вітчизняний ринок. Проаналізовано зміни обсягів експорту борошна та визначити перспективність його розвитку для України. Визначено впливовість ринку зерна на аграрну структурну політику. Обґрунтовано концепцію розвитку ринку зерна в Україні.
Ключові слова: ринок зерна, світовий ринок, експорт, інфраструктура, національна економіка, трансформація.

Потравка Л.О., Пичура В.И. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РИНКА ЗЕРНА В УКРАИНЕ
Определено состояние развития рынка зерна в Украине. Обоснованы существующие тенденции и причины их формирования. Исследовать изменения мирового рынка зерна и определить масштабы влияния на отечественный рынок. Проанализированы изменения объемов экспорта муки и определить перспективность его развития для Украины. Определено влияние рынке зерна на аграрную структурную политику. Обоснована концепцию развития рынка зерна в Украине.
Ключевые слова: ринок зерна, мировой ринок, экспорт, инфраструктура, национальная экономика, трансформация.

Potravka L.O., Pichurа V.I. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GRAIN MARKET IN UKRAINE
Determine the state of the grain market in Ukraine. To substantiate the existing tendencies and the reasons for their formation. Investigate changes in the global grain market and outline the scale of impact on the domestic market. Analyze changes in volumes of flour exports and determine the prospects for its development for Ukraine. To determine the influence of grain market on agrarian structural policy. To substantiate the concept of grain market development in Ukraine.
Keywords: grain market, world market, export, infrastructure, national economy, transformation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-31

Завантажити статтю (pdf)