ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ

Мєшкова-Кравченко Н.В.
старший викладач кафедри економіки,
підприємництва та економічної безпеки
Херсонського національного технічного університету
Тарасюк А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки,
підприємництва та економічної безпеки
Херсонського національного технічного університету

Стаття присвячена розробці науково обґрунтованих концептуальних засад та практичних рекомендацій відносно основних тенденцій підвищення рівня конкурентоспроможності інтелектуального продукту. Аналізуються умови успіху українського інтелектуального продукту. Вивчено проблеми регулювання ефективного функціонування інтелектуального продукту, та обґрунтовано доцільність його розвитку в Україні.
Ключові слова: інтелектуальний продукт, конкурентоспроможність, новітні технології, інвестиційна активність, інновації.

Мешкова-Кравченко Н.В., Тарасюк А.В. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА В УКРАИНЕ
Статья посвящена разработке научно обоснованых концептуальных основ и практических рекомендаций в отношении основных тенденций повышения уровня конкурентоспособности интеллектуального продукта. Анализируются условия успеха украинского интеллектуального продукта. Изучены проблемы регулирования эффективного функционирования интеллектуального продукта, и обосновано целесообразность его развития в Украине.
Ключевые слова: интеллектуальный продукт, конкурентоспособность, новейшие технологии, инвестиционная активность, инновации.

Meshkova-Kravchenko N.V., Tarasiuk A.V. INCREASE COMPETITIVENESS INTELLECTUAL PRODUCT IN UKRAINE
The article is devoted to the development of scientifically grounded conceptual foundations and practical recommendations regarding the main trends in increasing the competitiveness of an intellectual product. The conditions for the success of the Ukrainian intellectual product are analyzed. The problems of regulating the effective functioning of an intellectual product are studied, and the expediency of its development in Ukraine is substantiated.
Keywords: intellectual product, competitiveness, newest technologies, investment activity, innovations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-28

Завантажити статтю (pdf)