ВИРОБНИКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Ляховська О.В.
кандидат економічних наук,
молодший науковий співробітник
відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього
Національної академії наук України»

Виявлено необхідність збільшення виробництва мінеральних добрив в Україні для забезпечення потреб вітчизняних споживачів. Охарактеризовано діяльність найбільших підприємств-виробників мінеральних добрив. Зазначено їх роль у хімічній промисловості, ключові види діяльності, проблеми та перспективи. Проаналізовано фінансові результати діяльності вказаних підприємств.
Ключові слова: хімічна промисловість, мінеральні добрива, виробники мінеральних добрив, експорт, імпорт.

Ляховская Е.В. ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выявлена необходимость увеличения производства минеральных удобрений в Украине для обеспечения потребностей отечественных потребителей. Охарактеризована деятельность крупнейших предприятий-производителей минеральных удобрений. Указано их роль в химической промышленности, ключевые виды деятельности, проблемы и перспективы. Проанализированы финансовые результаты деятельности указанных предприятий.
Ключевые слова: химическая промышленность, минеральные удобрения, производители минеральных удобрений, экспорт, импорт.

Lyakhovska O.V. OF MINERAL FERTILIZERS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR ACTIVITY
The necessity to increase the production of mineral fertilizers in Ukraine in order to meet the needs of domestic consumers has been identified. The activities of the largest enterprises producing mineral fertilizers are described. Their role in the chemical industry, key activities, problems and perspectives are indicated. The financial results of activity of the mentioned enterprises are analyzed.
Keywords: chemical industry, mineral fertilizers, producers of mineral fertilizers, export, import.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-27

Завантажити статтю (pdf)