ПІДТРИМКА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ СІМЕЙНИХ ФЕРМ

Киризюк С.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу економіки і політики аграрних перетворень
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Стаття присвячена дослідженню можливостей та перспектив розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Обґрунтовано необхідність запровадження цільової програми підтримки розвитку малих ферм на основі комерціалізації господарської діяльності особистих селянських господарств. Оцінено потенціал розширення сегменту малих агровиробників в Україні.
Ключові слова: фермерське господарство, фізична особа-підприємець, особисте селянське господарство.

Киризюк С.В. ПОДДЕРЖКА ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
Статья посвящена исследованию возможностей и перспектив развития семейных фермерских хозяйств в Украине. Обосновано необходимость внедрения целевой программы поддержки развития малых ферм на основании коммерциализации хозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств населения. Оценено потенциал расширения сегмента малых агропроизводителей в Украине.
Ключевые слова: семейное фермерское хозяйство, физическое лицо-предприниматель, личные крестьянские хозяйства

Kyryzuik S.V. SUPPORTING INCLUSIVE DEVELOPMENT OF SMALL FAMILY FARMS
In this paper we investigate opportunities and prospects of the development of the family farms in Ukraine. The necessity of introducing a targeted program to support the development of small farms on the basis of commercialization of economic activities of personal peasant farms has been substantiated. The potential for expanding the segment of small agricultural producers in Ukraine has been evaluated.
Keywords: family farm, individual entrepreneur, personal peasant farm.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-26

Завантажити статтю (pdf)