РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Діденко Л.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових ринків
Університету державної фіскальної служби України
Ватоян А.М.
студент
Університету державної фіскальної служби України
Єрьоміна М.А.
студент
Університету державної фіскальної служби України

У статті розкрито теоретичні основи функціонування венчурних інститутів спільного інвестування в Україні. Виконано аналіз динаміки показників розвитку венчурного інвестування в Україні: кількість інститутів спільного інвестування, пайових і корпоративних венчурних фондів, вартість активів венчурних фондів, вартість чистих активів, структура активів венчурних ІСІ; структура інвесторів венчурних фондів. Виявлено чинники, які стримують ефективний розвиток вітчизняного ринку венчурних інвестицій. З’ясовано значення венчурних фондів в забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни. Запропоновано шляхи стимулювання розвитку венчурних фондів в Україні.
Ключові слова: венчурний капітал, венчурний фонд, інвестиції, інноваційний розвиток, інститут спільного інвестування.

Диденко Л.В., Ватоян А.М., Ерёмина М.А. РОЛЬ ВЕНЧУРНЫХ ИНСТИТУТОВ СОВМЕСТНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

В статье раскрыты теоретические основы функционирования венчурных институтов совместного инвестирования в Украине. Выполнен анализ динамики показателей развития венчурного инвестирования в Украине: количество институтов совместного инвестирования, паевых и корпоративных венчурных фондов, стоимость активов венчурных фондов, стоимость чистых активов, структура активов венчурных ИСИ; структура инвесторов венчурных фондов. Выявлены факторы, сдерживающие эффективное развитие отечественного рынка венчурных инвестиций. Выяснено значение венчурных фондов в обеспечении инновационного развития нашей страны. Предложены способы стимулирования развития венчурных фондов в Украине.
Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный фонд, инвестиции, инновационное развитие, институт совместного инвестирования.

Didenko L.V., Vatoian A.M., Yeromina M.A. ROLE OF VENTURES COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS IN
PROVIDING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

The article reveals the theoretical foundations of the functioning of venture investment institutes in Ukraine. This article gives an analysis of the dynamics of indicators of venture capital investment in Ukraine: the number of institutions for collective investment, equity and corporate venture funds, the value of venture capital assets, the value of net assets, the structure of venture capital CII assets; structure of venture capital investors. Constraints on the effective development of national venture capital market, are revealed. The factors hindering the effective development of the domestic market of venture investments are revealed. It is shown importance of venture capital funds to provide innovative development of our country. The ways of stimulating the development of venture funds in Ukraine are proposed.
Keywords: venture capital, venture fund, investment, innovation development, collective investment institutions.

DOI:  10.32782/2524-0072/2018-19-22

Завантажити статтю (pdf)