ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА МІГРАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Гончарук А.В.
аспірант кафедри економіки підприємства
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Статтю присвячено вивченню міграційної активності українського населення. Проаналізовано статистичні аспекти зовнішньої міграції. Визначено основні економічні чинники, що впливають на міграційну активність українців. Обґрунтовано шляхи і напрями економічних трансформацій соціально-економічного розвитку з метою зменшення витоку трудових ресурсів та збільшення трудової активності у нашій державі.
Ключові слова: міграційна активність, еміграція, трудові ресурси, фонд заробітної плати, рівень безробіття, економічна активність населення, обсяг житлового будівництва.

Гончарук А.В. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МИГРАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
Статья посвящена изучению миграционной активности украинского населения. Проанализированы статистические аспекты внешней миграции. Определены основные экономические факторы, влияющие на миграционную активность украинский. Обоснованы пути и направления экономических трансформаций социально-экономического развития с целью снижения миграционного оттока трудовых ресурсов и повышения трудовой активности в пределах нашего государства.
Ключевые слова: миграционная активность, эмиграция, трудовые ресурсы, фонд заработной платы, уровень безработицы, экономическая активность населения, объем жилищного строительства.

Нoncharuk A.V. THE INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS ON THE MIGRATION ACTIVITY OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF UKRAINE
The article is devoted to the study of the migration activity of the Ukrainian population. The statistical aspects of outward-bound migration are analyzed. The basic economic factors influencing the migratory activity of Ukrainians are determined. The ways and directions of economic transformation of socio-economic development are established with a view to reducing workforce migration and increasing the labor activity within our state.
Keywords: migratory activity, emigration, workforce, wage fund, unemployment rate, economic activity of the population, scope of housing construction.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-21

Завантажити статтю (pdf)