ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Бурляй А.П.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Уманського національного університету садівництва
Бурляй О.Л.
кандидат економічних наук,
професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Уманського національного університету садівництва
Смертенюк І.І.
аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Уманського національного університету садівництва

Стаття присвячена актуальним питанням визначення потенційних напрямів розвитку відновлюваної енергетики та їх впливу на ринок праці: проведена оцінка потенціалу створення робочих місць у галузі відновлюваної енергетики в країнах Європейського Союзу та України. Проаналізовано та систематизовано дослідження щодо альтернативних видів енергії та обґрунтовано соціальний ефект від розвитку даної галузі.
Ключові слова: сталий розвиток, відновлювальна енергетика, економічний ефект, соціальний ефект, зайнятість, ринок праці.

Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Смертенюк И.И. ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Статья посвящена актуальным вопросам определения потенциальных направлений развития возобновляемой энергетики и их влияния на рынок труда проведена оценка потенциала создания рабочих мест в области возобновляемой энергетики в странах Европейского Союза и Украины. Проанализированы и систематизированы исследования по альтернативных видов энергии и обоснованно социальный эффект от развития данной отрасли.
Ключевые слова: устойчивое развитие, возобновляемая энергетика, экономический эффект, социальный эффект, занятость, рынок труда.

Burliai A.P., Burliai O.L., Smertenuk I.I. RENEWABLE ENERGY: THE SOCIAL ASPECT
The article is devoted to the urgent issues of identifying potential directions of renewable energy development and their impact on the labor market: an assessment of the potential of job creation in the field of renewable energy in the countries of the European Union and Ukraine. The research on alternative types of energy has been analyzed and systematized and the social effect from the development of this branch is substantiated.
Keywords: sustainable development, renewable energy, economic effect, social effect, employment, labor market.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-17

Завантажити статтю (pdf)