СВІТОВА МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СПІЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Широкова М.С.
кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки та туризму
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена дослідженню процесу розбудови світової мережі центрів спільного обслуговування та визначенню ролі й місця України у цьому процесі. Автор розкриває сутність центру спільного обслуговування, показує світові тенденції аутсорсингу бізнес-процесів, аналізує вигоди та ризики від переходу до бізнес-моделі сервісизації діяльності.
Ключові слова: центри спільного обслуговування, аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсингова привабливість, сервісизація економіки.

Широкова М.С. МИРОВАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ СОВМЕСТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию процесса развития мировой сети центров совместного обслуживания и определению роли и места Украины в этом процессе. Автор раскрывает сущность центра совместного обслуживания, показывает мировые тенденции аутсорсинга бизнес-процессов, анализирует выгоды и риски от перехода к бизнес-модели сервисизации деятельности.
Ключевые слова: центры совместного обслуживания, аутсорсинг бизнес-процессов, аутсорсинговая привлекательность, сервисизация экономики.

Shyrokova M.S. THE GLOBAL NETWORK OF SHARED SERVICES CENTERS: THE PROSPECTS OF UKRAINE'S INTEGRATION
The paper is devoted to the study of the process of building a world network of shared services centers as well as determination of the role and place of Ukraine in this process. The author reveals the essence of the shared services center, shows the world trends of business processes outsourcing, and analyzes the benefits and risks of moving to a business model of servitization.
Keywords: shared services centers, business process outsourcing, outsourcing attractiveness, servitization of the economy.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-16

Завантажити статтю (pdf)