ЗВІТНІСТЬ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: ГОСТРІ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Чернікова І.Б.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Якуба Є.В.
здобувач
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Розглянуто та систематизовано основні відомості щодо трансферного ціноутворення та його державного регулювання. У статті запропоновано поетапний підхід до виявлення контрольованих операцій. Також структуровано дані про необхідний набір відомостей, що мають бути включені до пакету документації з трансфертного ціноутворення. Дана стаття дає можливість сформувати уявлення про трансфертне ціноутворення та особливості його контролю в Україні.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, документація, контрольована операція, нерезидент.

Черникова И.Б., Якуба Е.В. ОТЧЕТНОСТЬ С ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ В УКРАИНСКИХ РЕАЛИЯХ
Рассмотрены и систематизированы основные сведения по трансфертному ценообразованию и его государственному регулированию. В статье предложен поэтапный подход к выявлению контролируемых операций. Также структурировано данные о необходимом наборе сведений, которые должны быть включены в пакет документации по трансфертному ценообразованию. Данная статья дает возможность сформировать представление о трансфертное ценообразование и особенностях его контроля в Украине.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, документация, контролируемая операция, нерезидент.

Chernikova I.B., Yakuba E.V. TRANSFER PRICING REPORTING: ACUTE ISSUES IN UKRAINIAN REALITIES
This article considers and systemizes the basic information regarding transfer price formation and its regulation at the state level. A step-by-step approach to the detection of controlled operations is hereby proposed. Also, the data regarding necessary worksheets to be included into the package of documentation of transfer price formation is structured. The present article provides an opportunity to develop a concept of transfer price formation.
Keywords: transfer pricing, documentation, controlled transaction, non-resident.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-14

Завантажити статтю (pdf)