РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Полоус О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки повітряного транспорту
Національного авіаційного університету
Сон Сюйшен
студент
Національного авіаційного університету
Ху Ченьсін
студент
Національного авіаційного університету

В статті розглянуто основні підходи до класифікації стратегій інноваційного розвитку ТНК. Визначено важливість інновацій для розвитку провідних ТНК та економік відповідних країн. Наведено практичне обґрунтування раціональності застосування відповідних інноваційних стратегій провідними ТНК. З’ясовано наявність впливу інформаційних технологій на діяльність окремих ТНК та їх інноваційний розвиток в умовах глобальної конкуренції.
Ключові слова: інновації, інформаційні технології, транснаціональна корпорація, глобалізація, розвиток, конкуренція.

Полоус О.В., Сон Сюйшен, Ху Ченьсин. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ ТНК
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В статье рассмотрены основные подходы к классификации стратегий инновационного развития ТНК. Определено важность инноваций для развития ведущих ТНК и экономик соответствующих стран. Приведено практическое обоснование рациональности применения соответствующих инновационных стратегий ведущими ТНК. Выяснено наличие влияния информационных технологий на деятельность отдельных ТНК и их инновационное развитие в условиях глобальной конкуренции.
Ключевые слова: инновации, информационные технологии, транснациональная корпорация, глобализация, развитие, конкуренция.

Polous O.V., Son Siuishen, Khu Chensin. THE ROLE OF INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT
STRATEGIES OF TNCS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CHANGES

The article considers the main approaches to the classification of strategies for innovation development of TNCs. The importance of innovations for the development of leading TNCs and economies of the countries is determined. The practical substantiation of the rationality of the application of the relevant innovative strategies by the leading TNCs is given. The existence of the influence of information technologies on the activity of separate TNCs and their innovative development in the conditions of global competition is revealed.
Keywords: innovations, information technologies, transnational corporation, globalization, development, competition.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-12

Завантажити статтю (pdf)